വാസകസജ്ജയായി ഞാൻ

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

വാസകസജ്ജയായി ഞാൻ- വാഴുന്നീവിധം

വാസരാന്തം തൊട്ടിന്നിഹ

വാസവോപമ ഗുണഭാസുരാ! നിന്നെക്കണ്ടി-

ല്ലാസമന്താൽ നോക്കീട്ടുമീസമയംവരെയ്ക്കും

അവരോധങ്ങളോടൊത്തു നീ ക്രീഡിക്കയാമെ-

ന്നവസാനത്തിൽ ഞാനുറച്ചു

അവിഷഹ്യവേദനയോടവരുദ്ധകപോതിപോ-

ലിവളേറ്റമുഴലുമ്പോൾ സവിധമെത്തീ ഭവാനും