വദ നീ വനചാരിണീയിഹ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പാർത്ഥാൻ പാണിതലേന ദുസ്തരമഹാമോഹാർണ്ണവോത്താരകേ-

ണാർത്തത്രാണപരോസ്പൃശൽ സ ഭഗവാനുത്ഥായ നേമുശ്ചതേ

തത്ര ദ്രാക്സമുപാഗതാം വനചരീം സന്താപഭാരാർദ്ദിതാം

പ്രാപൃച്ഛൽ കുതുകാകുലോഥ കുഹനാമർത്യാകൃതിർമാധവഃ

വദ നീ! വനചാരിണീയിഹ

വരുവതിനൊരു ഹേതുവെന്തയി?

വദനം തവ കദനാവിലമാകുവാനധുനാ

മൃദുവചനേ! കിമു കാരണം?

ഏതെന്നാകിലുമില്ലൊരപായം എന്തിനുമുണ്ടിങ്ങുചിതോപായം

ഖേദമശേഷം വിട്ടിനി നീയും ചേതസി ധീരത കലരുക ന്യായം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കുന്തി പുത്രദുഃഖവിവശയായി ഇരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ജലം ജപിച്ച്  തളിച്ച് പാണ്ഡവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് മലയത്തി പരിഭ്രാന്തയായി ഓടിക്കയറി വരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ട് ഭക്ത്യാദരവോടെ കൈകൂപ്പി വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ പദം.