രാക്ഷസാധമ നില്ലുനില്ലെട

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ആകർണ്യ കർണകഠിനാന്യഥ ഗർത്തവക്ത്ര-

നാമ്നാ വൃകോദരവചാംസി നിശാചരേണ

തത്രൈയത സ്തനിതരൂക്ഷ തരാട്ടഹാസൈർ-

യുദ്ധായ ബദ്ധരസമിദ്ധമദോദ്ധതേന

രാക്ഷസാധമ! നില്ലുനില്ലെട! കാൽക്ഷണം മമ മുന്നിൽ നീ

ദാക്ഷ്യമൊക്കെയുമിന്നു ഞാൻ തവ രൂക്ഷ! പോക്കുവനാഹവേ.

സകലമുനിജന മഥനമഥഹവഹനനമിതികൃത ദുഷ്കൃതം

വികൃതതവഫലമേകുവതിനുരുബലമൊടിതബത പാകമായ്