രംഗം 9 ദുര്യോധനന്റെ ശൃംഗാരപ്പദം

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ദുര്യോധനനും ഭാനുമതിയും