രംഗം 8 ഭീമനും മുനിമാരും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

രാക്ഷസനെ കൊന്നതിനു മുനിമാർ ഭീമനെ സ്തുതിയ്ക്കുന്നു.