രംഗം 7 ഭീമൻ ഗർത്തവക്ത്രൻ യുദ്ധവും വധവും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഭീമൻ യുദ്ധത്തിൽ രാക്ഷസനെ വധിക്കുന്നു.