രംഗം 6 ഭീമന്റെ പോരിനുവിളി

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഗർത്തവക്ത്രനെ പോരിനുവിളിക്കുന്നു.