രംഗം 4 ഭീമനും പാഞ്ചാലിയും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഭീമനും ദ്രൗപദിയും