രംഗം 3 ധർമ്മപുത്രരും മുനിമാരും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ധർമ്മപുത്രരും മുനിമാരും.