രംഗം 17 കുന്തിയും കൃഷ്ണനും മലയകുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കുന്തിയും കൃഷ്ണനും മലയകുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിഴൽക്കുത്ത് എന്ന് ആട്ടക്കഥ ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു.