രംഗം 16 കുന്തിയും ശ്രീകൃഷ്ണനും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കുന്തിയും കൃഷ്ണനും