രംഗം 15 ഭാരതമലയന്റെ വസതി

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

മലയൻ തിരിച്ച് സ്വവസതിയിൽ എത്തുന്നു. ഉണ്ടായസംഭവങ്ങൾ ഭാര്യയോട് പറയുന്നു. ഭാര്യ, പാൺദവർ മരിച്ച ദുഃഖംസഹിക്കാതെ സ്വന്തം മകനെ വലിച്ചുകൂറി കൊല്ലുന്നു.