രംഗം 14 മാന്ത്രികന്റെ മന്ത്രവിദ്യ അഥവാ നിഴൽക്കുത്ത്

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ദുര്യോധനന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം പാണ്ഡവരെ നിഴൽക്കുത്തി മാന്ത്രികൻ കൊല്ലുന്നു.