രംഗം 13 മലയൻ ദുര്യോധനസമീപം

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഭാരതമലയൻ ദുര്യോധനനെ കാണാൻ എത്തുന്നു. സുശർമ്മാവ് തടുക്കുന്നു. മലയൻ മാന്ത്രികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സുശർമ്മാവ് തൃപ്തിയായി അനുമതി കൊടുക്കുന്നു. മലയൻ ദുര്യോധനന്റെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.