രംഗം 12 മലയന്റെ കുടുംബം

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഭാരതമലയനും കുടുംബവും