രംഗം 11 ദുര്യോധനനും ത്രിഗർത്തനും

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

സുശർമ്മാവ് ദുര്യോധനസമീപം എത്തുന്നു.