രംഗം 10 ദൂതൻ വരുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ഒരു ദൂതൻ ദുര്യോധനസമീപം വരുന്നു