രംഗം 1 പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

പാണ്ഡവസദസ്സ്.