മർത്ത്യപാശക

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗർത്തവക്ത്രൻ

മർത്ത്യപാശക! പോൽകനീ യുധി ഗർത്തവക്ത്രനൊടേൽക്കിലോ

മൃത്യുപത്തനമെത്തിടും പരമാർത്തനായിഹ സത്വരം

അടരിലഹിരിപു ഗരുഡനൊടുകടുകീടകം കിടനിൽക്കുമോ?

പടുത കടലിനൊടിടയുവാനൊരു പടുസരസ്സിനു പെടുവതോ?