മാന്ത്രികേന്ദ്ര മൽ പ്രിയ

രാഗം: 

ആഭേരി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മലയത്തി

മാന്ത്രികേന്ദ്ര! മൽ പ്രിയ! കാന്താ വ്രതം നിമിത്തം

താന്തി കലരും നീയിപ്പോൾ

കാന്താരാന്തരം പാടേ ശാന്തതയെന്യേ ചുറ്റി-

സ്സന്താപം തേടുകെന്നതോ?

നിന്നെ കാണുവാൻ മോഹമാർന്നു നൃപനെന്നാകിൽ

ഇന്നേ പോവുക യുക്തമാം,

കൊറ്റവൻ തന്റെ കൃപ ചെറ്റുനിന്നിലുണ്ടാമെ-

ന്നോർത്തതിൽ താപമില്ലാ മേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മലയത്തിയും മകനും മലയനെ ദുര്യോധന സന്നിധിയിലേക്ക്  യാത്രയാക്കുന്നു.