മനുവംശമണിദീപമേ

രാഗം: 

വേകട (ബേകട)

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നകുലൻ

മനുവംശമണിദീപമേ! ശ്രദ്ധിച്ചീടുകീ-

യനുജന്റെ വാക്കിലിന്നുമേ.

ക്ഷമതന്നെ കാര്യസാദ്ധ്യക്ഷമമെന്നു ചൊന്നതൊക്കും

സുമനസ്സുകളിലെന്നാൽ, വിമലരല്ല വൈരികൾ

ക്ഷീരം നൽകിലും സർപ്പം ഘോരവിഷമേകീടും

ചേരുമോ സാമം ദുരാചാരനിരതന്മാരിൽ?