മത്തനുജരെ മൃത്യുപാശവിമുക്തരാക്കി

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

മത്തനുജരെ മൃത്യുപാശവിമുക്തരാക്കി വിഭോ! ഭവാൻ

കാത്തു പുത്ര വിനാശജാമയസാമിസംസ്ഥിതയായൊരിവളെയും

കൃഷ്ണ! സർവജഗന്നിയാമക! ശുദ്ധചിദ്ഘനരൂപാ!

വൃഷ്ണിവംശവതംസ! ഭരണകാലനദീഷ്ണമതേ

നമോസ്തുതേ വിധോ വിധിനുതാ!

കഷ്ടമൊരുപിഴയെന്നിയേ തവ ദാസരാമിവരിൽ സദാ

ദുഷ്ടനാംധൃതരാഷ്ട്രനന്ദനനേവമാർത്തികലർത്തിടുന്നിതു

ശമലവിദലന വിമലതര മമ തനയരൈവരെയിന്നിതാ

കമലദലമൃദുചരണസീമ്നി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തവ