പേടിചൊന്നതു പോരുമെട ശഠ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗർത്തവക്ത്രൻ

പേടിചൊന്നതു പോരുമെട ശഠ! ജാടയിവനൊടുകൂടിടാ

കൂടലർക്കൊരു കാലനായ നിശാടനെന്നറികെന്നെ നീ

ഓടുമുടനടി ഖേട! നീ മമ ധാടി കടുകിട കാണുകിൽ

തേടുമോ ധൃതി ചെറുതു ജാരജർ മോടി മതിമതി പോകെടോ