നിർണ്ണയം പരിഘാഭിഘാതവിശീർണ്ണ

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

നിർണ്ണയം പരിഘാഭിഘാതവിശീർണ്ണ വിഗ്രഹനായി നീ

തൂർണ്ണമൊരു ഗിരിയെന്നപോൽ മമ മുന്നിലിന്നു പതിച്ചിടും

ചണ്ഡതരഭുജദണ്ഡജിതരിപു ഷണ്ഡ്പാണ്ഡവശൗണ്ഡിമ

ഷണ്ഡഹൃദിചെറുതെണ്ണിടാതിതു വണ്ണമയിതെറിചൊൽകിലോ