നാരായണാ ഭവാൻ നേരേ ധരിച്ചാലും

രാഗം: 

അഠാണ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മലയത്തി

നാരായണാ! ഭവാൻ നേരേ ധരിച്ചാലും,

ഭാരതമലയന്റെ നാരിയെന്നടിയനെ

ദുർന്നയൻ സുയോധനൻ തന്നെ ഭയന്നെൻ കാന്തൻ

കൊന്നുപോയീനിൽക്കുന്ന പൊന്നുതമ്പുരാന്മാരെ

എന്നു കേട്ടുഴന്നോടി വന്നതാണടിയനും

പിന്നുള്ളതെല്ലാം അവിടുന്നോർത്തു കൊള്ളേണമേ!