നാനാപായാബ്ദമാലാവൃതിയകലെ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

നാനാപായാ-ബ്ദമാലാവൃതിയകലെയകറ്റീട്ടു ചിത്തേന്ദുവിന്ന-

ന്യൂനശ്രീചേർത്തു ഭക്തർക്കഭിമതമരുളും കർക്കിമാസാംബുദാഭൻ

ആനായാനന്ദകം കനിവൊടിതി കഥിച്ചാശു പോയിസ്വകീയാ-

സ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു, പാരം ദിനമനു പരമപ്രീതരായ് പാർത്ഥർ പാർത്തു

നിഴൽക്കുത്ത് ആട്ടക്കഥ സമാപ്തം.