നന്നെട മലയശഠ വാക്കുകൾ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

നന്നെട! മലയശഠ! വാക്കുകൾ

ഒന്നുകൂടിയവ ചൊല്ലെട നീയിഹ!

എന്നലപ്പോഴെ തീരെ നന്ദികെട്ട വാക്കുകൾ

ചൊന്നൊരു നാക്കു ഖണ്ഡിച്ചെന്നിയേ വിടാ നിന്നെ,

എന്നഭിപ്രായം പോലെ ഇന്നുതന്നക്കള്ളരെ-

കൊന്നീടുന്നാകിൽ തന്നീടാ തവ ജീവൻ.

ചണ്ഡാലനായുള്ളോരു നിന്നെയീമഹാരാജ-

മന്ദിരത്തിൽക്കടത്തിയുന്നതമോദം ഞാനും

നന്ദിക്കകൊണ്ടീവിധം നിന്ദിച്ചു നീയെന്നെ, നിൻ

ശൗണ്ഡീര്യമെല്ലാമിപ്പോൾ തീർന്നീടും കണ്ടുകൊൾക