നന്ദ്യാദേവിമാർ വളർത്ത

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മലയൻ

നന്ദ്യാദേവിമാർ വളർത്ത കിളികളെയേഴിനെ-

ക്കൊന്നതും നിഴൽക്കുത്തി ഞാൻ!

മുന്നമേതാനും ചില മന്നരെ ഹനിച്ചതു-

മൊന്നുമേതു മറിവില്ലേ? തവ വഴി-

തന്നുകൊൾക വരുമഴലല്ലായ്കിലോ!