ദൂത ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

ദൂത! ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി-

നീതന്നെയിന്നു സാധിക്കണം

ജാതാദരം മമ നിർദേശമിതു – ചേതസി നേരേ ധരിക്കുക

മാർഗ്ഗഖേദം നിനക്കുണ്ടതു തെല്ലും

ഓർക്കാതല്ലങ്ങു ഞാൻ ചൊൽവതും

പാർക്കിൽ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പോലീ-

വർഗ്ഗത്തിലാരോടുമില്ല മേ.

മത്തശത്രുദ്വിപമസ്തകം ഘോരമുഷ്ടിഘാതത്താൽ തകർക്കുന്ന

മർത്ത്യസിംഹേന്ദ്രൻ ത്രിഗർത്തേശൻ തന്റെ-

പത്തനം നീയറിയില്ലയോ?

തത്ര വേഗേനപോയ് ചെന്നവനിവിടെത്തുവാനായറിയിക്കണം

ഓർത്തുമോർക്കാതെയുമെങ്ങുമേയൊരു-

മാത്രപോലും താമസിക്കൊലാ