തട്ടിപ്പുചൊല്ലിയെന്റെയിഷ്ടം

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുര്യോധനൻ

തട്ടിപ്പുചൊല്ലിയെന്റെയിഷ്ടം മുട്ടിക്കാമെന്നോ?

ദുഷ്ടാ! നൽകുമൊരുക്കാൽ പെട്ടെന്നു കൊൽകവരേ.

തട്ടിപ്പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ദിഷ്ടാന്ത മടുത്തു, പെൺ-

കുട്ടിയെ വെട്ടാനെന്നുരച്ചതൊട്ടേറിപ്പോയി