ജ്ഞാത്വാ ഭക്തജനാവനോത്സുകമനാഃ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

ജ്ഞാത്വാ ഭക്തജനാവനോത്സുകമനാഃ കാരുണ്യകല്ലോലസ-

ലീലാലാലോളിത ലോലനീലകുവലശ്രീലോചനഃ ശ്രീഹരിഃ

പാർത്ഥാനാം പരമാപദം ശ്രുതിശിരോവാക്യൈകവേദ്യസ്തദാ

കർമ്മന്ദിപ്രവരാവൃതോരുരഥമാരുഹ്യ പ്രതസ്ഥേ പുരാൽ