ഘോരഗഹനമിദമാർക്കും

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

തദനുവിപിനമേത്യ ഭീമസേന-

സ്തരുനികരാൻ പരിഘേണ പാതയിത്വാ

ഗഹനഗഹനതാം ച വീക്ഷ്യ ദൂരാ-

ദഥ ഋഷിവാടമിമാം തതാന ചിന്താം

ഘോരഗഹനമിദമാർക്കും ബഹു- ഭീരുതചേർക്കുവതത്രേ

സൂരപഥാവധിയുയരും പല- ദാരുലതകളിത കാണ്മൂ

ശരഭഗഭീരനിനാദം ചില- ദരികളിൽ മാറ്റൊലി കൊൾകേ

കരിമുഖസത്വസമൂഹം പുരു- പരവശമോടുന്നിവിടെ

ജടിലതമാലപലാശ ദ്യുതി- വടിവൊടിഹകണ്ടു മയൂരം

സ്ഫുടമിഹ നീരദബുദ്ധ്യാ ബത- നടനവിധം തുടരുന്നു

വനശിഖിബാധിതപാർശ്വൻ മൃഗ- ഗണവരരോധിതമാർഗ്ഗൻ

ഇണയോടുചേർന്നൊരു ഹരിണം എരി- കനലിലഹോ കരിയുന്നു

ഹൂതഘൃതമധുതിലഗന്ധാൽ വരു- മളിനിരപോൽ പുക പൊങ്ങി

അഹിനകുലാദിയിണങ്ങി മുനി- വനമിത കണ്ടുതുടങ്ങി

വിസ്രമധികതരമെന്തേ അതി- ദുസ്സഹമിദ, മിവിടല്ലോ

അസ്രപകുടി, രണമതിനാ യുട- നത്ര വിളിക്കുവനവനെ