ഗാന്ധാരേയാജ്ഞയാൽ വന്ന

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മലയൻ

ഗാന്ധാരേയാജ്ഞയാൽ വന്ന- മാന്ത്രികനീ ഞാൻ

കാന്താര വാസിയോർക്ക നീ

ഹന്ത! കള്ളമില്ലേതു മെന്തിനീക്കോപമെല്ലാം?

ദന്തിദന്തമുഖ സാധനമുണ്ടിതാ

കണ്ടുകൊൾകയി കാഴ്ചക്കുള്ളവ