കൃഷ്ണ സർവജഗന്നിയാമക

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

കൃഷ്ണ! സർവജഗന്നിയാമക! ശുദ്ധചിദ്ഘനരൂപാ!

വൃഷ്ണിവംശവതംസ! ഭരണകലാനദീഷ്ണമതേ

നമോസ്തു തേ വിധോവിധിനുതാ!

ഇന്നു താവക കരുണകൊണ്ടു പുനർജ്ജനിച്ചിതു ഞങ്ങൾ

ഉന്നതാ ഭവദീയനിരുപമഭക്തജനപരിപാലനോൽക്കതാ

നാളിൽനാളിലൊരോതരം വ്യഥയിത്ഥമണയുവതോർക്കവേ

നാളികേക്ഷണാ! വൈഷയികസുഖകാംക്ഷ മമ കുറയുന്നു ചേതസി

ജ്ഞാനപൂർവകമായ ഭക്തി ഭവിക്കുവാൻ ഭഗവാനേ!

മാനസം കനിയേങ്ങളിലെന്നുമതിനു തൊഴുന്നു തിരുവടി

നിർമ്മലാ! ശരദിന്തുകാന്തികരംബിതാനനരുചിര! ജയ ജയ