കാമസുന്ദരശരീരാ

രാഗം: 

ഭൂരികല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

ആശോശ്രുത്യ പ്രണയമധുരാം ഭാരതീം ഭാരതീയാം

ദാരാ ദുരീകൃതപരിഭവാ ഗാഢമാലിംഗ്യ ഭംഗ്യാ

കാന്തം കാന്തിപ്രസരസുഭഗാ നിർജ്ജിതാ ലജ്ജയൈവം

വാചാം മോചാഫലരസമയീം പ്രാഹ തം സ്നേഹപൂർവം

കാമസുന്ദരശരീരാ! കാമദാ! പോരും മമ കാന്ത സന്താപം

പ്രേമകലഹഹേതു, സോമവിശദകീർത്തി-

സ്തോമാ! ചൊല്ലുവാൻ മമ കാമം ലജ്ജയേറുന്നു