കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തൻ (സുശർമ്മാവ്)

കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ കാര്യമെന്തെടാ!

രാട്ടിന്നു പോടാ! പിന്നാലെ,

എട്ടും പൊട്ടുമോരാതത്ത പൊട്ടാ! നീയോ മാന്ത്രികൻ?

കഷ്ടമെന്തിനു വൃഥാപൊളി ഞാനിതു

കേട്ടു വിട്ടീടുകയില്ലെട മൂഢാ