ഇല്ലൊരു താമസം

രാഗം: 

ഘണ്ടാരം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദൂതൻ

ഇല്ലൊരു താമസം! ഇല്ലൊരു താമസം!

തെല്ലുമിടാ നടന്നു തവ-

ചൊല്ലു കേട്ടീടുന്ന കാര്യത്തിലേതുമേ

കില്ലുള്ളിലില്ലെന്നു മേ!

ചൊല്ലാർന്ന സാർവ്വഭൗമന്മാർ മകുടത്തി-

ലുല്ലാസമോടണിയും പര-

മോല്ലാസദ്ദിവ്യരത്നങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ

നല്ലൊരു ഹീരമണേ!