ഇന്ദിരാസുഖവാസ മന്ദിരായിതൻ ദേവൻ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

പേന്ദ്രശംഖോത്ഥിതതാരനിസ്വന-

പ്രനഷ്ടമോഹാഭിമധുദ്വിഷം ഗതാ

സ്നുതാസ്രലിപ്താ പുളകാം ഞ്ചിതാംഗകാ

തദാ മുദാ ഭക്തിവശീകൃതാ പൃഥാ.

നിലപ്പദം

ഇന്ദിരാസുഖവാസ മന്ദിരായിതൻ ദേവൻ

ഇന്ദിന്ദിരാരാധിത സുന്ദരചികുഭാരൻ

ഇന്ദ്രനീലാശ്മകാന്തികന്ദളമഞുളാംഗൻ

ഇന്ദ്രാദിവൃന്ദാരകവന്ദാരുവൃന്ദാവൃതൻ

മന്ദാരാധികോദാരൻ നന്ദാദിഗോപാലക-

നന്ദിത, നുപനിഷൽസുന്ദരീസങ്കീർത്തിതൻ

അന്നാദികോശങ്ങളിൽ ഛന്നനായ്മിന്നുന്നവൻ

മൂന്നുലകിനും മൂലകന്ദമാകും മുകുന്ദൻ

സാന്ദ്രസൗഹാർദ്ദം പാണ്ഡുനന്ദനാവനം ചെയ് വാൻ

മന്ദമെന്നിയേ പുരിതന്നിൽനിന്നെഴുന്നള്ളി

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് നിലപ്പദം ആണ്.