ഇത്യുക്ത്വാ പ്രസഭ മതീവ ഭീഷണാംഗീ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മലയത്തി

ഇത്യുക്ത്വാ പ്രസഭ മതീവ ഭീഷണാംഗീ

ദ്വേധാ തജ്ഝടിതി വിദാര്യ തോകമേകം

ദുദ്രാവ ദ്രുതമഥ സാ ദ്വിദൃക്ഷയാ തൽ

പാർത്ഥാനാം മലയപതിർ മ്മമജ്ജ മോഹേ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മലയത്തി സ്വന്തം മകനെ വലിച്ചുകീറി കൊല്ലുന്നു.