അരുതുള്ളിൽ ഖേദമേതും

രാഗം: 

പൊറനീര

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അരുതുള്ളിൽ ഖേദമേതും വരഭൂപന്മാരേ

വരുവാനുള്ളതൊക്കെയും വരുമതിനില്ല വാദം

പരമസാത്വികന്മാരാം പരമാത്മജ്ഞാനികൾക്കും

പ്രബലപ്രാരബ്ധം നീക്കാൻ വിരുതില്ലെന്നാപ്തവാക്യം

മുറപോലിത്തത്വമെല്ലാം അറിയുന്ന നിങ്ങളേവം

കരൾകാഞ്ഞു നിജധർമ്മം നിരസിക്കുന്നതു നന്നോ?

ഭീരുത വെടിഞ്ഞതി ധീരതയോടു രാജ്യ-

ഭാരം ചെയ്താലും ശൂരഹീരഭൂവരന്മാരേ!

ആര്യേ! കുന്തി സന്താപഭാരമെന്തിനു മക്കൾ-

ക്കോരോന്നിങ്ങനെ വരും നേരത്തു ഞാനില്ലയോ?

പാരാതെ പോകട്ടെ ഞാൻ നേരിടില്ലീമട്ടിനി-

ഘോരാപത്തൊരിക്കലും ചേരൂം ഭൂരിമംഗളം

സാരമാമിച്ചരിതമാരോ കേൾക്കുന്നവർക്കും

തീരെയേറ്റിടില്ലാഭിചാര, മേറിടും ശുഭം