അകലെയൊരു കാളിമയെന്തതുലമിഹ കാണ്മു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നിഴൽക്കുത്ത്

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ത്രിഗർത്തൻ (സുശർമ്മാവ്)

ആയാന്തം പ്രതി പൂരമേവ കാളമേഘ-

പ്രായാഭം ദ്രുതമിവ പാർത്ഥകാളരാത്രീം

പശ്യംസ്തം മലയവരം ജഗാമ ചിന്താ-

മിത്ഥം തദ്ബലഗണനോദ്യതസ്സുശർമ്മാ

അകലെയൊരു കാളിമയെ- ന്തതുലമിഹ കാണ്മു?

ഗഗനതല മെത്തിയതി- ഗഹനതര മായഖില-

നഗര ജനതക്കു ധൃതി – യകലുമാറിപ്പോൾ.

കരിമുകിലിനം താണു ധരണിയണയുന്നോ?

പുരിയിതിലഹോ നീല ഗിരിവരികയാമോ?

ഭസിതത്രിപുണ്ഡ്രപരിലസിത നരരൂപം

അസിതരുചിചയനടുവിലാശു തെളിയുന്നു

ദന്തിവരദന്താദിയേന്തിവരുമിവനിൽ

ഗ്രന്ഥംകളാചമിവ ചന്തമരുളുന്നു.

അലമലം ഇതോർത്തു കഥ- മലയനിവനത്രേ

കലിതരസ മിന്നിവന്റെ- ബലമതറിയേണം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

സുശർമ്മാവ് ദുര്യോധനന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ഭാരതമലയന്റെ മാന്ത്രികശക്തി പരീക്ഷിക്കാനായി കോട്ടവാതിൽക്കൽ പാറാവ് നടത്തുന്നതുപോലെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ദൂരെ നോക്കി ആത്മഗതം.