വേഷങ്ങൾ

ഇന്ദ്രൻ : പച്ച (കുട്ടിത്തരം)

മാതലി   : മിനുക്ക്  (ദൂതൻ പോലെ  ഇടത്തരം)

അർജ്ജുനൻ (1)  :  പച്ച    (ആദ്യാവസാനം)

ഇന്ദ്രാണി  :  സ്ത്രീ    (കുട്ടിത്തരം)

വജ്രകേതു    :    നെടുംകത്തി (തെക്ക് ചുവന്ന താടി)   ( രണ്ടാം തരം)

വജ്രബാഹു :   നെടുംകത്തി (തെക്ക് കത്തി കരി)    (രണ്ടാം തരം)

ഉർവ്വശി   : സ്ത്രീ   ( ഒന്നാം തരം)

സഖി  :  സ്ത്രീ    (കുട്ടിത്തരം)
അർജ്ജുനൻ (2) : പച്ച (ഇടത്തരം)
നിവാതകവചൻ   : കത്തി (തെക്ക് ചുവന്നതാടി)    (രണ്ടാം തരം)

രാക്ഷസൻ :  ഭീരു    (രണ്ടാം തരം)

കാലകേയൻ : ചുവന്ന താടി (തെക്ക് നെടുംകത്തി)   ( ഒന്നാം തരം)

നന്ദികേശ്വരൻ  :  വെള്ളത്താടി    (രണ്ടാം തരം)