വജ്രപാണി തന്നെ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി 24 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രബാഹു

വജ്രപാണി തന്നെയിങ്ങെതിര്‍ത്തുപൊരുവതിനുവരികി-
ലിജ്ജനത്തൊടേറ്റു തോറ്റു പോയിടും ദൃഢം

അർത്ഥം: 

ദേവേന്ദ്രന്‍തന്നെ എതിര്‍ത്ത് പൊരുതുവാന്‍ വന്നാലും ഞങ്ങളോടേറ്റ് തോറ്റുപോയിടും, തീര്‍ച്ച.