രംഗം പതിമൂന്ന്

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

സ്വർഗ്ഗമാർഗ്ഗത്തിലാണ് ഈ രംഗം നടക്കുന്നത്. കാലകേയൻ അർജ്ജുനനോട് ഏറ്റുമുട്ടി ഒളിക്കുന്നു.