രംഗം പതിനേഴ് 

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

ഈ രംഗവും ഹിരണ്യപുരത്തില്‍ വെച്ച് തന്നെ.