രംഗം പതിനാറ്

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

ഈ രംഗവും ഇതിനു മുന്നത്തെ രംഗവും ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിഭിന്നമാണ്. പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പദങ്ങളിലും വ്യത്യാസവും പാഠഭേദവും ഉണ്ട്. അരങ്ങിലോ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിലോ ഇവയൊന്ന്ഉം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സാഹിത്യകുതുകികൾക്കായിരിക്കും ഇതിൽ ശ്രദ്ധ.