രംഗം പതിനഞ്ച്

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

ഈ രംഗം ഹിരണ്യപുരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്.