രംഗം എട്ട്

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രോമശൻ

ഇന്ദ്രൻ രോമശനെ വിളിച്ചുവരുത്തി ധർമ്മപുത്രസമീപം പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഈ രംഗം “ചൊല്ലിയാട്ടം” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല.