മൂലകഥ

മഹാഭാരതം ആരണ്യപർവ്വ ത്തിലെ ‘ഇന്ദ്രലോകാഭിഗമനപർവ്വം’ എന്ന അദ്ധ്യായമാണ് കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥയുടെ ആധാരം. പാശുപതാസ്ത്രവരലബ്ധിയ്ക്കു ശേഷം വീര്യവാനായ അർജ്ജുനൻ ഹിമവൽപാർശ്വത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പുത്രനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി ദേവേന്ദ്രൻ ദിവ്യരഥവുമായി തന്റെ സാരഥിയായ മാതലിയെ അയക്കുന്നതും തുടർന്ന് അർജ്ജുനൻ ദേവലോകത്തെത്തി മാതാപിതാക്കളെ വന്ദിയ്ക്കുന്നതും ദേവലോകം ചുറ്റിക്കാണുന്നതുമടങ്ങുന്ന മഹാഭാരതകഥാഭാഗമാണ് ഇന്ദ്രലോകാഭിഗമനപർവ്വം.