ഭൂവനമിതിൽകീർത്തിരിയം

രാഗം: 

കാമോദരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നന്ദികേശ്വരൻ

ചരണം 3:
ഭൂവനമിതിൽകീർത്തിരിയം
ഭുരിതരാംലസതുചിരം
വിജയസഖേവിഹരസുഖം
നിജസഹജൈരവഭുവനം

അർത്ഥം: 

ഭൂമിയിൽ കീർത്തിമാനായി സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലയോ വിജയ, കൂട്ടുകാരാ, സുഖമായി ജീവിയ്ക്കുക.